Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus, mutta milloin niitä on noudatettava?

Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus. Asiakkaaseen kohdistuvista epäkohdista tulee kuitenkin aina ilmoittaa esimiehille ja viime kädessä aluehallintovirastolle.

hoitajan vaitiolovelvollisuus ilmoitusvelvollisuus

Hoitajat halutaan hiljentää, vaikka lain mukaan epäkohdista täytyy ilmoittaa. Kuva: Joonas Väänänen.

Teksti Elina Kujala

Mitä sananvapaus tarkoittaa?

Perustuslaki turvaa kaikille ihmisille sananvapauden. Suomessa se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja muita viestejä sekä kertoa mielipiteensä. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita, että saisi sanoa mitä tahansa. Rikoslaki kieltää esimerkiksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen.

Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus. Minkälaisia asioita se koskee?

Vaitiolovelvollisuus eli salassapitovelvollisuus tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa kertoa sivullisille asiakkaisiin, potilaisiin tai heidän läheisiinsä liittyviä asioita ilman heidän omaa lupaansa. Erityisen tarkka pitää olla sellaisten tietojen kanssa, joista ihminen pystyttäisiin tunnistamaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus tai vaikka terveydentilaa koskevat tiedot. Salassapitovelvollisuus koskee myös potilasasiakirjoja.

Salassapitovelvollisuus ei pääty, vaikka hoitajan työsuhde loppuisi, potilas kuolisi tai hän vaihtaisi hoitopaikkaa.

Mainos

Mitä tarkoitetaan sillä, että hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus?

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvista epäkohdista tai niiden uhista. Jos hoitaja huomaa omalla työpaikallaan epäkohtia, hänen on ilmoitettava niistä heti toiminnasta vastaavalle. Usein se on oma esimies.

Epäkohtia voivat olla esimerkiksi liian pieni henkilöstömäärä, asiakkaiden turvallisuutta uhkaavat puutteet tai toimintakulttuurissa olevat asiakkaiden perusoikeuksia rajoittavat käytännöt. Epäkohta voi olla myös fyysinen, henkinen, seksuaalinen tai kemiallinen kaltoinkohtelu. Huono, ihmisarvoa alentava kohtelu sekä avun ja hoidon laiminlyönti ovat kaltoinkohtelua nekin.

Olen allekirjoittanut työsopimuksen, jossa minua kielletään kertomasta työpaikan asioista ulkopuolisille. Voinko silti tehdä ilmoituksen asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta?

Voit ja sinun täytyykin tehdä. Ilmoitusvelvollisuus ei ole vain suositus tai kehotus, vaan sosiaalihuoltolaissa säädetty sosiaalihuollon ammattilaisen velvollisuus. Sitä eivät estä mitkään sopimukset tai salassapitovelvollisuus, eikä siitä saa koitua seuraamuksia ilmoittajalle.

Työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus työnantajaansa kohtaan. Mitä se tarkoittaa?

Työntekijän täytyy pitää salassa työssään tietoonsa saamansa liike- ja ammattisalaisuudet, eikä hän saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Sosiaaliseen mediaan ei saa kirjoittaa työantajastaan vääristeltyjä ja vihamielisiä viestejä, vaikka kuinka tekisi mieli.

Olen noudattanut ilmoitusvelvollisuuttani ja puhunut työpaikkani ongelmista esimiehille ja aluehallintovirastolle. Nyt työnantaja syyttää minua mustamaalaamisesta ja lojaliteettivelvollisuuden rikkomisesta. Onko hän oikeassa?

Mikäli esimiehille ja viranomaisille kertomasi tiedot ovat totta, et ole syyllistynyt mihinkään väärään. Tarkoituksena on turvata asiakkaille hyvä hoito ja edistää heidän hyvinvointiaan. Kyse ei ole mustamaalaamisesta. Epäkohtiin puuttuvan hoitajan tarkoituksena ei ole vahingoittaa työantajan toimintaa, vaan hän noudattaa laista johtuvaa velvollisuutta.

Olen kertonut työpaikan epäkohdista esimiehelle, mutta mikään ei muutu. Mitä teen?

Jos toiminnasta vastaava työnantajan edustaja ei korjaa epäkohtaa välittömästi, asiasta täytyy ilmoittaa aluehallintovirastolle.

Juttuun on haastateltu SuPerin lakimiestä Mari Leistiä.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?