Työelämän tärkeät asiakirjat: työaikakirjanpito ja työvuoroluettelot

SuPerin edunvalvontaan tulee runsaasti työaikoja ja työvuoroja koskevia yhteydenottoja. Koskivatpa kysymykset työvuorojen muuttamista, ylityötä, lepoaikoja tai palkkaa, niihin kaikkiin liittyy työvuoroluettelot. Työvuoroluettelot ja työaikakirjanpito ovat tärkeitä työpaikan asiakirjoja työntekijälle ja työnantajalle. Niihin liittyy niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin, joista työntekijän on hyvä tietää.

työvuoroluettelo

Toteutunut työvuoroluettelo on palkanmaksun peruste. Kuva: Mostphotos

Teksti Riina Kurkinen, sopimusasiantuntija-tutkija

Useilla työpaikoilla on korjattavaa työaikalain sekä työehtosopimusten määräysten noudattamisessa. Petrattavaa on myös tiedonsaannissa, esimerkiksi työvuoroluetteloita ei anneta ajoissa. Superilaisten työpaikoilla noudatettavissa työehtosopimuksissa työvuoroluettelot on annettava viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkua. Hoitoalalla työpäivien pituudet vaihtelevat. Moni hoitaja tekee vuorotyötä ja myös viikonloppuisin tai arkipyhinä saattaa olla töitä. Siksi työvuoroluettelolla ja sen saattamisessa hyvissä ajoin työntekijöiden tietoon on erityisen suuri merkitys esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta. Työntekijän on voitava luottaa siihen, että työvuorot tulevat tietoon viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkamista.

Tavallisia ovat myös yhteydenotot koskien sitä, että työnantaja ei anna toteutuneita työvuoroluetteloita työntekijöilleen työaikajakson päätteeksi. Toteutumien saaminen olisi ensiarvoisen tärkeää, koska toteutunut työvuoroluettelo on myös palkanmaksun peruste. Siksi toteutuneiden työvuoroluetteloiden tarkistaminen olisi tärkeää. Mikäli virheitä on työvuoroluettelossa tai sen perusteella maksetussa palkassa, ota asia puheeksi esimiehen kanssa, jotta virhe saadaan korjatuksi. Yhtä lailla alkavan työaikajakson työvuorosuunnitelma on hyvä tarkistaa mahdollisten virheiden varalta. Virheellinen työvuoroluettelo on korjattava.

Selkeä työaikakirjanpito on kaikkien etu

Velvollisuus laatia työvuoroluettelot perustuu työaikalakiin. Työvuoroluettelosta on käytävä ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajat sekä lepoajat. Työntekijän on voitava luottaa siihen, että suunniteltua työvuoroluetteloa noudatetaan ja että tehdyt työtunnit tallennetaan työaikakirjanpitoon ja että ne ovat sieltä myös saatavissa. Työnantajan on kirjattava työntekijäkohtaisesti tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset. Kirjanpitoa on yhtä lailla pidettävä kaikista tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista, olipa työntekijä kuukausi- tai tuntipalkkainen. Räikeissä tapauksissa työaikakirjanpitoa ei ole tai se on täysin puutteellista.

Työnantajan työaikakirjanpidon tulisi olla selkeää. Se olisi niin työntekijän kuin työnantajan etu. Työaikakirjanpidon epäselvyydet johtavat pahimmillaan sotkuisiin palkkasaataviin, joiden selvittäminen vaatii paljon työtä. Palkkasaatavien selvittelyssä ovat mukana luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, SuPerin edunvalvonta ja työsuojeluviranomainen. Työvuoroluettelot ja työaikakirjanpito ovat ratkaisevassa asemassa, jos joudutaan jälkikäteen selvittämään erimielisyyksiä toteutuneista työajoista ja niiden perusteella maksetuista palkoista. Tärkeää työaikakirjanpidonkin kannalta on, että kaikki tarpeelliset tiedot on kirjattu selkeästi ja ne ovat helposti ymmärrettävissä.

Työntekijällä on aina oikeus nähdä työaikakirjanpito

Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus saada pyynnöstä kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon merkinnöistä. Työaikakirjanpito on esitettävä myös luottamusmiehelle sekä työsuojelutarkastuksen toimittajalle. Mikäli luottamusmiestä ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työaikakirjanpito tarkasteltavakseen. Olennaista on se, että työntekijällä on aina oltava mahdollisuus jälkikäteen tarkastaa säännöllinen suunniteltu työaika ja toteutuneet tunnit sekä niiden perusteella maksettavan ylityökorvauksen määrä.

Muistilista työntekijälle

 • Merkitse ylös toteutuneet työtuntisi.
 • Säilytä julkaistut työvuoroluettelosi.
 • Tarkista palkkalaskelmasi palkanmaksun yhteydessä ja säilytä palkkalaskelmat.
 • Epäselvyyksien ilmaantuessa reagoi heti. Ota yhteyttä esimieheesi,
  luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.
 • Selvitä asiaasi aina ensin paikallisesti luottamusmiehen tai työsuojelu-
  valtuutetun avulla esimiehesi kanssa.
 • Mikäli ongelma ei ratkea työpaikallasi, ota yhteyttä liittoon.
 • Työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies voivat myös pyytää työaikakirjanpidon esitettäväksi. Tarvittaessa aluehallintovirasto toimivaltaisena työsuojeluviranomaisena voi tehdä pyynnön.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa