Mitä tehdä, jos työnantaja ei reagoi hoitajan ilmoittamaan väkivallan uhkaan? Vastuu työturvallisuudesta on aina työnantajalla

Rautavaaran kunnan kotihoito tuomittiin sakkoihin, kun se ei reagoinut hoitajien ilmoituksiin väkivallan uhasta eikä huomioinut työsuojeluviranomaisen ohjeita. Mitä tehdä, jos työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin työntekijöiden kertomista riskitekijöistä huolimatta? SuPerin lakimiehet Sanna Rantala ja Outi Perkiömäki vastaavat kysymyksiin työturvallisuudesta.

väkivallan kohtaaminen hoitotyössä

Yksi tyypillisimmistä työturvallisuuteen liittyvistä puutteista hoitoalalla on se, että yksin työskentelyyn liittyvät riskit jätetään selvittämättä. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Rautavaaran kunta laiminlöi kotihoidon työntekijöiden työturvallisuuden, minkä seurauksena kunta tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkoihin. Miten kommentoisitte tätä tapausta?

Työsuojeluviranomainen oli tehnyt työsuojelutarkastuksen ja antanut työnantajalle toimintaohjeita, mutta työnantaja ei ryhtynyt toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi.

Työnantajan on aina suhtauduttava vakavasti työsuojeluviranomaisten antamiin toimintaohjeisiin ja toimittava niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vakavimmassa tapauksessa johtaa työturvallisuusrikostuomioon, niin kuin tässäkin tapauksessa kävi.

Miten työnantajan pitää huomioida työhön liittyvät riskit, kuten väkivallan riski?

Työnantajan tulee selvittää työn vaarat ja tehdä riskien arviointi. Arvioinnissa on huomioitava esimerkiksi työolot, sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja läheltä piti -tilanteet. Lisäksi on huomioitava työntekijöiden henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito ja terveydelliset tekijät. Työnantajan pitää poistaa vaaratekijät tai minimoida ne niin, ettei työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarannu.

Pitääkö työnantajan perehdyttää työntekijä väkivallan uhkaan?

Jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, on työ ja työolosuhteet järjestettävä niin, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennalta. Työpaikalla on oltava väkivallan ehkäisyyn tai rajoittamiseen tarvittavat turvallisuusjärjestelyt tai turvallisuuslaitteet. Työssä on myös oltava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Työntekijä on perehdytettävä näihin asioihin.

Lisäksi työnantajan on laadittava menettelyohjeet, joissa ennalta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin. Toimintatavoilla voidaan ehkäistä tai rajoittaa väkivaltatilanteiden vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen. Menettelytapaohjeet on käytävä läpi työntekijöiden kanssa.

Miten hoitajan tulee toimia, jos hän huomaa työssään vaaratilanteen?

Työntekijän on välittömästi ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos hän huomaa työssään turvallisuuteen tai terveyteen vaikuttavia puutteita. Jos mahdollista, työntekijän tulee poistaa vaaraa aiheuttavat tekijät. Työntekijän pitää kuitenkin ilmoittaa puutteesta työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, vaikka hän olisi jo poistanut tai korjannut kyseisen ongelman. On hyvä muistaa, että työnantaja on päävastuussa työturvallisuudesta, mutta myös työntekijän tulee huolehtia siitä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista.

Miten työnantajan tulisi reagoida, kun työntekijä ilmoittaa vaaratilanteesta?

Työnantajan on kerrottava ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Jos työtapaturman seurauksena on ollut kuolema tai vaikealaatuinen vamma, on työnantajan välittömästi ilmoitettava asiasta myös poliisille ja työsuojeluviranomaiselle. Vaikealaatuisella vammalla tarkoitetaan vammaa, joka todennäköisesti jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen henkilön normaalia elämää.

Mitä, jos työnantaja ei reagoi hoitajien esiin tuomiin epäkohtiin?

Työntekijöiden pitää tehdä havaitsemistaan vaaratekijöistä ja -tilanteista aina työturvallisuusilmoitus, vaikka työnantaja ei olisi niihin aiemmin reagoinut. Jos työnantaja ei reagoi epäkohtaan, tulee työntekijöiden olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen. Ilman työturvallisuusilmoituksia viranomainen ei voi ryhtyä toimenpiteisiin asian selvittämiseksi.

Mitkä ovat tyypillisiä työturvallisuuteen liittyviä puutteita, joita hoitotyössä tulee ilmi?

Puutteet liittyvät yleisesti työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työvälineisiin tai suojaimiin. Yksi tyypillisimmistä puutteista on kuitenkin se, että yksin työskentelyyn liittyvät riskit jätetään selvittämättä. Toinen ongelma, joka SuPerin jäsenten yhteydenotoissa korostuu, on puutteet apuvälineissä. Esimerkiksi nostimia on työntekijöiden käytettävissä liian vähän.

Mistä puutteet työturvallisuudessa yleensä johtuvat?

Siitä, että työnantaja on tehnyt työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin puutteellisesti tai laiminlyönyt sen kokonaan.

Lue myös:

Asiakas löi kyynärsauvalla lähihoitajaa – kunnalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

SuPerin ohjeet tilanteisiin, jossa on väkivallan uhka

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?