Lähihoitaja, pysytkö ajan tasalla työvuoroistasi?

Työvuoroihin liittyvä tiedonsaanti ei aina toteudu työpaikoilla. Lähihoitajan kannattaa pitää tallessa omat suunnitellut työvuoroluettelot sekä toteutuneet työtunnit mahdollisten erimielisyyksien varalta.

työaikakirjanpito lähihoitaja

Työvuoroluettelo tulee antaa työntekijän tietoon hyvissä ajoin. Kuva Ingimage.

Teksti Mari Leisti, lakimies

Työaikalain ja työehtosopimusten määräysten noudattaminen, työaikakirjanpidon selkeys sekä tiedonsaanti työvuoroista eivät kaikilla työpaikoilla tänäkään päivänä toteudu. Lain ja työehtosopimusten vastainen menettely työaikakirjanpidossa johtaa hyvin usein työntekijän palkkasaataviin. Selvittämistyössä tarvitaan usein luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai mahdollisesti jopa työsuojeluviranomaisen apua.

Työvuoroluettelo on annettava ajoissa

Työvuoroluettelosta tulee käydä ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajat sekä lepoajat. Lisäksi työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijäkohtaisesti. Työaikalaki ei tässä suhteessa erottele kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia työntekijöitä, vaan sen mukaan työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista sekä niistä suoritetuista korvauksista.

Työvuoroluettelo tulee antaa työntekijän tietoon hyvissä ajoin. Tällä on erityisen suuri merkitys alalla, jossa työpäivien pituudet vaihtelevat ja tehdään vuorotyötä. Työntekijän tulee luottaa siihen, että julkaistua työvuoroluetteloa noudatetaan ja että hänen tekemänsä työtunnit tallentuvat työaikakirjanpitoon ja ovat sieltä saatavissa.

Työvuoroluetteloiden laatimisessa ja tiedoksi antamisessa tulee aina noudattaa työehtosopimusten määräyksiä. Yksityisen sektorin työehtosopimusten, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sekä kuntasektoria koskevan työehtosopimuksen – KVTES – mukaan työvuoroluettelot tulee saattaa työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen jakson tai luettelon alkamista.

Julkaistuilla työvuoroluetteloilla ja pidetyllä työaikakirjanpidolla on ratkaiseva merkitys silloin, kun joudutaan selvittämään jälkeenpäin työnantajan ja työntekijän välillä syntyneitä erimielisyyksiä toteutuneista työajoista ja sen perusteella maksettavista palkoista. Oleellista työaikakirjanpidon kannalta on, että kaikki tarvittavat tiedot on merkitty selvästi ja että ne ovat helposti ymmärrettävissä.

Työntekijällä on oikeus saada selvitys työaikakirjanpidosta

Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus saada pyynnöstä kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöistä. Työaikakirjanpito on esitettävä työntekijöiden luottamusmiehelle sekä työsuojelutarkastuksen toimittajalle. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, on työsuojeluvaltuutetulla oikeus saada työaikakirjanpito tarkasteltavaksi. Keskeistä tässä on, että työntekijällä on aina mahdollisuus jälkikäteen tarkastaa säännöllinen suunniteltu työaika ja toteutuneet tunnit sekä tarkistaa sen perusteella maksettavan ylityökorvauksen määrä.

Yksityisen sektorin työehtosopimuksissa sekä kuntasektorin työehtosopimuksessa on määräykset luottamusmiehen oikeudesta tiedonsaantiin. Kuntasektoria koskevassa työehtosopimuksessa todetaan seuraavasti: ”Jos syntyy erimielisyyttä/epäselvyyttä viranhaltijan/työntekijän palkasta tai muusta palvelussuhteeseen liittyvästä asiasta, ovat luottamusmies ja asianomainen viranomainen velvollisia antamaan toisilleen kysymyksessä olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.”

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa lausutaan; ”Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä palkasta tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista, on luottamusmiehelle annettava kaikki erimielisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.” Samansisältöinen kirjaus on myös Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa.

Vain työvuoroluetteloista ilmi käyvien suunniteltujen työtuntien, toteutuneiden työtuntien ja palkkakuittien avulla työntekijä ja luottamusmies voivat tarkistaa, onko palkka maksettu hänelle oikein. Mikäli työnantaja kieltäytyy toimittamasta kirjallista selvitystä työaikakirjanpidosta, voi aluehallintovirasto velvoittaa työnantajan toimittamaan asiakirjat. Työaikalaissa todetaan, että työsuojeluviranomaiselle on pyynnöstä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta, tasoittumisjärjestelmästä ja työvuoroluettelosta.

Mikäli työnantaja on toiminut työaikalain ja työehtosopimusten vastaisesti, eikä työnantajalla ole esittää työaikakirjanpitoa, on näissä tilanteissa tärkeää, että jokaisella työntekijällä on tallessa omat suunnitellut työvuoroluettelot sekä toteutuneet työtunnit mahdollisia erimielisyystapauksia silmällä pitäen.

Työaikakirjanpito sekä tieto työvuoroluetteloiden työntekijöitä koskevista merkinnöistä on säilytettävä vähintään työaikalain mukaisen kanneajan päättymiseen saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että työaikakirjanpito on pystyttävä esittämään työsuhteen kestäessä meneillään olevan vuoden lisäksi seuraavat kaksi kalenterivuotta ja työsuhteen päätyttyä kaksi vuotta työsuhteen päättymispäivästä lukien.

Työntekijän muistilista

  1. Ota talteen julkaistut työvuoroluettelot.
  2. Merkitse ylös toteutuneet työtunnit.
  3. Tarkista ja säilytä palkkakuittisi.
  4. Epäselvyyksien ilmaantuessa ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai työsuojeluvaltuutettuun.
  5. Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu voivat myös pyytää työaikakirjanpidon esitettäväksi, myös aluehallintovirasto toimivaltaisena työsuojeluviranomaisena voi tehdä pyynnön.
  6. Selvitä asiaasi aina ensin paikallisesti luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun avulla oman esimiehesi kanssa.
  7. Ota yhteys liittoon, mikäli ongelma ei ole ratkennut paikallisesti.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa