Kesätyötä tekevän lähihoitajan muistilista

Ennen kesätöiden aloittamista lähihoitajan tai alalle opiskelevan on hyvä muistaa muutamia asioita työelämästä ja työn tekemisestä. Katso vinkit, mitä kaikkea tulee muistaa työn alkaessa, työssä ollessa ja työn päättyessä.

lähihoitaja kesätyö

Työsuhteen alussa työnantajalle on toimitettava verokortti, henkilötiedot ja tilinumero. Kuva: Mostphotos

Teksti Riina Kurkinen, sopimusasiantuntija-tutkija

Työn alkaessa

Perehdytys

Perehdytysvaiheessa käydään läpi työpaikan pelisäännöt. Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada riittävästi perehdytystä työhönsä. Kunnollinen perehdytys on tärkeää, jotta voit tehdä työsi oikein ja turvallisesti. Hyvä työnantaja perehdyttää työhön automaattisesti ja osoittaa työntekijälle perehdyttäjän. Huolehdi, että saat riittävästi opastusta työhösi, äläkä epäröi kysyä neuvoa. Hyvä työnantaja ja hyvät työkaverit kohtelevat kesätyöntekijää asiallisesti ja tasavertaisena kolleganaan.

Työsopimus

Tee työsopimus kirjallisesti. Allekirjoita se ja pyydä siitä kopio itsellesi. Lue työsopimus huolellisesti ennen sen allekirjoittamista, sillä jälkeenpäin on vaikea vaatia muutettavaksi asioita, joista ette ole mielestäsi alun perin sopineet. Voit myös pyytää työsopimuspohjan itsellesi ennen sen allekirjoittamista. Kysy esihenkilöltäsi tai liitosta, mikäli et ymmärrä työsopimuksen jotakin kohtaa. On sekä sinun että työnantajasi etu, että molemmille on selvää, mitä on sovittu. Työsopimuksessa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

  • Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
  • Työsuhteen laatu – onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta?
  • Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
  • Työaika
  • Työtehtävät ja työntekopaikka
  • Palkka ja palkanmaksupäivä
  • Noudatettava työehtosopimus
  • Päiväys ja allekirjoitus
  • Työn aloittamisen ajankohta

Tarkista, että palkkasi on työehtosopimuksen mukainen

Kunnissa ja hyvinvointialueilla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä. Puuttuvan koulutuksen vuoksi voidaan KVTES:n ja SOTE-sopimuksen mukaan vähentää enintään 10 prosenttia palkasta eli tehdä niin kutsuttu epäpätevyysalennus. Jos lähihoitajaopiskelija tekee kuitenkin samaa työtä kuin muut työntekijät, ei epäpätevyysalennusta voida tehdä, koska palkka perustuu tehtävien vaativuuteen. Muun kesätyöläisen palkka – koululainen tai opiskelija, jolta puuttuu alan ammattitutkinto – on 50 prosenttia KVTES:n ja SOTE-sopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla noudatetaan G-palkkaluokkia. Lähihoitajien palkat ovat yleisimmin palkkaluokkia G19C-G20. Jos kesätyöntekijän työt ovat perustöitä olennaisesti yksinkertaisemmat tai työntekijältä puuttuu työn edellyttämä kelpoisuus ja siksi ei pysty tekemään kaikkia työhön liittyviä tehtäviä, voi vähimmäispalkka olla enintään 6 prosenttia alle kyseisen palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokan.

Työssä ollessasi

Tutustu luottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun

Luottamusmieheltä ja työsuojeluvaltuutetulta saat nopeasti apua työsuhdetta koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa.

Tarkista palkkalaskelmasi!

Palkanmaksun yhteydessä on annettava palkkalaskelma. Siitä voit varmistaa, että sinulle on maksettu oikein niin peruspalkka kuin ilta-, yö-, viikonloppu-, lisä- ja ylityökorvaukset. Palkkalaskelmasta näet myös pidätetyt verot ja työnantajamaksut. Tarkista aina palkkalaskelmasi ja tarvittaessa pyydä työnantajaa korjaamaan virheellisesti maksettu palkka. Muistathan, että niin sanotun epämukavan työajan korvauksia ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne maksetaan sen päälle. Toteutuneet työtunnit kannattaa kirjata itselleen vaikkapa kalenteriin, siltä varalta että niistä tulisi myöhemmin kiistaa. Pyydä toteutuneista työtunneista työvuorolista, mikäli sitä ei automaattisesti jaeta työntekijöille. Toteutuneiden työvuorojen listan perusteella voit tarkistaa, että sinulle kuuluvat tuntikohtaiset korvaukset on maksettu oikein.

Työaikalain säädökset koskevat myös kesätyöntekijää

Työpaikoilla noudatetaan työaikalakia ja työehtosopimuksen määräyksiä työajoista. Nämä määräykset koskevat myös sinua. Ylityötä voidaan teettää vain työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella. Omin päin et voi päättää ylityön tekemisestä, vaan siitä on sovittava työnantajan kanssa, jotta niistä maksetaan myös ylityökorvaus. Jos työskentelet osa-aikaisena ja teet työsopimukseen merkityn työajan lisäksi samalle työnantajalle lisää tunteja ja lisää vuoroja, sitä kutsutaan lisätyöksi. Lisätyöstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Työntekijän sairastuminen

Jos olet sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, sinulle maksetaan sairausajan palkkaa. Sairausajan palkasta on sovittu työehtosopimuksissa eri tavoilla, joten on tärkeää tarkistaa omalla työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen määräykset. Muistathan selvittää juuri sinun työpaikkasi sairauspoissaoloja koskevat käytännöt: kenelle sairauslomatodistus toimitetaan, mitä työterveyshuolto kattaa ja onko mahdollisuus poissaoloon omalla ilmoituksella.

Näin vuosilomaa kertyy

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Vuosilomalain mukaan vuosilomaa kertyy 31.3. mennessä alle vuoden kestäneessä työsuhteessa kaksi arkipäivää kuukaudessa ja sen jälkeen 2,5 arkipäivää kuukaudessa. Työehtosopimuksissa on kuitenkin saatettu sopia tästä poikkeavasti ja esimerkiksi kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä yksityisellä sosiaalipalvelualalla vuosilomaa kertyy työehtosopimuksen mukaisen lomataulukon mukaisesti. Vuosiloman kertymisen edellytyksenä on, että työpäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 14 tai keikkaluontoisessa työssä työtunteja vähintään 35. Työntekijälle ei kerry vuosilomaa osa-aikatyössä, jos työtä on joko alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Tällöin työntekijällä on kuitenkin oikeus vapaaseen ja siitä maksettavaan lomakorvaukseen.

Työsuhteen päättyminen

Loppupalkka maksetaan viimeisenä työpäivänä

Loppupalkka eli työntekijän kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat, kuten varsinainen palkka lisineen ja työaikakorvaukset maksetaan viimeisenä työpäivänä, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu. Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ehdi pitää lomaa ennen työsuhteesi päättymistä, maksetaan kertyneet lomapäivät rahana eli lomakorvauksena. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista. Sinulla voi olla oikeus myös lomarahaan. Siitä on sovittu työehtosopimuksissa hieman toistaan poikkeavilla tavoilla, joten tarkista sinun työpaikallasi noudatettavan työehtosopimuksen määräykset.

Työtodistus on tärkeä

Sinulla on oikeus saada työtodistus työsuhteesi päätyttyä. Työtodistus on tärkeä asiakirja, jolla pystyt osoittamaan työkokemustasi hakiessasi myöhemmin työ- ja koulutuspaikkoja. Työtodistuksessa näkyvät ainakin keskeisimmät työtehtävät ja työsuhteen kesto. Työtodistukseen voit halutessasi pyytää arviot työtaidosta ja käytöksestä, automaattisesti niitä ei työtodistukseen kirjoiteta.

Juttua päivitetty kauttaaltaan ja tietoja korjattu ajantasaiseksi 2.5.2023 / SuPerin juristi, varatuomari Tiia Jokinen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?

Korkein oikeus: Työnantajalla ei ollut oikeutta muuttaa hoitajien ruokataukoa palkattomaksi