Kesätyöt kutsuvat taas lähihoitajaopiskelijoita – Nämä asiat kannattaa huomioida ennen töiden alkua

Kesätöiden hakeminen on joka keväinen rumba lähihoitajaopiskelijoille. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on hyvä muistaa muutama perusasia.

kesätyö lähihoitajaopiskelija

Tarkista aina palkkakuitti sen varmistamiseksi, että sinulle on maksettu oikein niin palkka kuin kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset. Kuva: Mostphotos

Teksti Riitta Saarikoski, SuPerin lakimies

Minkä ikäinen pääsee kesätöihin?

Alle 18-vuotias työntekijä on nuori työntekijä, jota koskevat aikuisia työntekijöitä tiukemmat normit. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

Nuoria työntekijöitä koskevissa säännöksissä määritellään niin sanotut vaaralliset työt ja erityisen haitalliset työt. Työtehtävät suhteutetaan nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn ja nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta pitää huolehtia erityisen hyvin.

16 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä vaarallisia töitä, jos työpaikalla on huolehdittu tarpeellisin työsuojelutoimenpitein siitä, ettei työstä aiheudu nuorelle terveyden vaaraa. Lisäksi asiasta tulee ennen työn aloittamista tehdä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle.

Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, joka kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta erimielisyystilanteissa on helpompi osoittaa, mistä sopimusta tehtäessä on sovittu.

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsopimuksen keskeisistä ehdoista, mikäli työsuhde kestää yli kuukauden.

Lue työsopimus aina huolella läpi ennen sen allekirjoittamista, sillä jälkikäteen ei ole juurikaan mahdollista vaatia muutettavaksi asioita, joista ette ole mielestäsi alun perin sopineet. Voit pyytää työsopimuspohjan luettavaksi etukäteen ennen kuin menet sitä allekirjoittamaan.

Työsopimukseen on kirjattava ainakin

 • Työnantajan nimi ja liikepaikka sekä työntekijän nimi ja osoite.
 • Koeaika ja sen pituus, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.
 • Työsuhteen laatu (määräaikainen työsopimus vai toistaiseksi voimassa oleva).
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus.
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto.
 • Työntekopaikka.
 • Työtehtävät.
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi.
 • Työaika.
 • Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus
 • Irtisanomisaika (voidaan sopia myös määräaikaisissa työsuhteissa).

HUOM! Kannattaa miettiä tarkkaan sellaisen työsopimuksen allekirjoittamista, minkä mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään esim. 0–38.15 tuntia viikossa tai jossa on kirjaus ”enintään” jokin määrätty tuntimäärä. Kyse on tällöin niin sanotusta 0-sopimuksesta ja voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.

Työsopimuksella ei saa heikentää työehtosopimuksessa sovittuja palvelussuhteen vähimmäisehtoja. Kunta-alalla työskenteleviin lähihoitajiin noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), yksityisellä sosiaalipalvelualalla Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES), terveyspalvelualalla Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TP-TES).

Yötyö ja oma työaikakirjanpito

Nuoret työntekijät eivät saa tehdä yötyötä ja töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu. Toteutuneet työtunnit kannattaa aina kirjata itselleen muistiin siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa. Pyydä toteutuneista työtunneista työvuorolista, jos niitä ei automaattisesti jaeta työntekijöille.

Kysy neuvoa

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi siitä, että saat opastusta työhön, äläkä epäröi kysyä. Työntekijän tukena on työpaikalla luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, joihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä erilaisissa työsuhdeasiaoissa.

Suojele itseäsi

Jos työn tekeminen edellyttää suojavarustuksia kuten hengityssuojaimia, hansikkaita tai suojavaatteita, tulee työnantajan varata ne käyttöösi. Sinun tehtäväsi on käyttää niitä!

Tarkista palkkasi!

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle annetaan palkkakuitti, josta näkyy peruspalkka tai tehtäväkohtainen palkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut. Tarkista aina palkkakuitti sen varmistamiseksi, että sinulle on maksettu oikein niin palkka kuin kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset. Muistathan, että niin sanotun epämukavan työajan lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on aina maksettava palkan päälle.

Kaikesta työstä, niin lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkakuitista, että työnantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Lähihoitajien palkat kunta-alalla

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä. Jos kesätöihin tuleva ei ole vielä valmistunut lähihoitajaksi, on hän niin sanotusti ”epäpätevä”, jolloin peruspalkasta voidaan vähentää enintään 10 % (epäpätevyysvähennys). Lähihoitajaopiskelijan, joka on otettu oman ammattialansa työntekijän sijaiseksi kesätöihin, palkka määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.

Lähihoitajien palkat yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla noudatetaan G-palkkaluokkia. Lähihoitajan palkat ovat G18C-G22 välillä. Jos kesätyöläisen työt ovat poikkeuksellisesti näitä perustöitä olennaisesti yksinkertaisemmat tai epäitsenäisemmät tai puuttuu työn edellyttämä kelpoisuus ja sen takia ei voi tehdä kaikkea työhön liittyviä töitä, voi vähimmäispalkka olla yhden palkkaluokan alempi. Perusteet pitää kertoa työntekijälle, jos tätä noudatetaan.

Katso kunkin alan työehtosopimukset ja palkat www.superliitto.fi/
tyoelamassa/tyo-ja-virkaehtosopimukset/

Tarkista lomaoikeutesi!

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Pääsääntö on, että vuosilomaa kertyy 31.3. mennessä alle vuoden kestäneissä työsuhteissa kaksi arkipäivää kuukaudessa ja sen jälkeen 2,5 arkipäivää kuukaudessa, mikäli työpäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 14 tai keikkaluontoisessa työssä työtunteja kuukaudessa vähintään 35.

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ennätä pitää vuosilomaa, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla on oikeus lomarahaan, joka on yleensä 50 % palkasta. Lomakorvauksesta on sovittu hieman toisistaan poikkeavalla tavalla kaikissa sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Kun kesätyö päättyy, pyydä työtodistus

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä työtodistus työsuhteesi päätyttyä.  Työtodistus on tärkeä asiakirja hakiessasi myöhemmin työ- ja koulutuspaikkoja, koska sillä pystyt osoittamaan työkokemustasi.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa