Pidä huolta työsuhteesi ehdoista työpaikan muutostilanteissa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä tapahtuu tällä hetkellä paljon muutoksia, jotka koskettavat tuhansia työntekijöitä. Muutostilanteissa on syytä olla valppaana, koska riskinä on aina työsuhteen ehtojen heikentyminen.

työehtosopimus muutos

Työpaikan muutostilanteissa työntekijän ja luottamusmiehen on syytä olla valppaina, sillä niihin sisältyy aina riski työsuhteen ehtojen heikkenemisestä. Kuva Ingimage.

Teksti Sini Siikström, lakimies

Osa työnantajista järjestäytyy uudelleen eli vaihtaa työnantajaliittoa, minkä seurauksena työehtosopimus voi muuttua. Osa taas luovuttaa toimintojaan liikkeen luovutuksella toiselle toiminnanharjoittajalle, jolloin työntekijät siirtyvät niin sanottuina vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Näissä tilanteissa työntekijän ja luottamusmiehen on syytä olla valppaina, sillä muutostilanteisiin sisältyy aina riski työsuhteen ehtojen heikkenemisestä.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle toiminnanharjoittajalle. Tällaisesta on usein kysymys esimerkiksi silloin, kun kunta ulkoistaa toimintojaan yksityisille yrityksille tai ottaa takaisin aiemmin ulkoistamiaan toimintoja. Sama koskee tilanteita, joissa yksityinen toiminnanharjoittaja vaihtuu.

Työsuhteen ehdot muutoksen jälkeen

Työsuhteen ehdot määräytyvät lain lisäksi muun muassa työsuhteessa noudatettavan työehtosopimuksen ja työsopimuksen perusteella. Myös työsuhteessa noudatettu käytäntö voi pitkään jatkuneena vakiintua työnantajaa sitovaksi.

Työsopimukseen kirjattuja tai pitkään jatkuneen käytännön perusteella vakiintuneita olennaisia työsuhteen ehtoja ei ole oikeutta muuttaa pelkästään työnantajan uudelleen järjestäytymisen tai liikkeen luovutuksen perusteella.

Työnantaja on yleensä velvollinen noudattamaan muutoshetkellä voimassa olevaa työehtosopimusta työehtosopimuskauden loppuun saakka. Tämän jälkeen työnantaja voi siirtyä noudattamaan uutta työehtosopimusta.

Esimerkki:

Liikkeen luovutus on tapahtunut 1.10.2017. Luovutushetkellä voimassa oleva työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Luovutuksensaajan on noudatettava työehtosopimusta 31.1.2018 saakka. Tämän jälkeen luovutuksensaaja voi siirtyä noudattamaan toista työehtosopimusta.

Luottamusmiehellä on tärkeä rooli

Työpaikalle ennen muutostilannetta valittu luottamusmies jatkaa tehtävässään työehtosopimuskauden päättymiseen saakka. Mikäli työpaikalle ei ole vielä valittu luottamusmiestä, kannattaa valinta tehdä pikimmiten, kun tieto työnantajan suunnitelmista on saavuttanut työntekijät.

Luottamusmiestä ja tiivistä henkilöstön yhteistyötä tarvitaan työntekijöiden aseman ja työsuhteen ehtojen turvaamiseksi muutostilanteissa. Luottamusmies edustaa työntekijöitä työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja toimii myös linkkinä työpaikan ja liiton välillä.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä luovuttajalla että luovutuksen saajalla on aina vähintään niin sanottu tiedotusvelvollisuus koskien luovutusta. Kunnilla on lisäksi velvollisuus käydä yhteistoimintaneuvottelut liikkeen luovutusten yhteydessä. Yksityisellä työnantajalla neuvotteluita ei pelkästään liikkeen luovutuksen takia tarvitse pitää, ellei luovutuksella ole samalla muita henkilöstövaikutuksia.

Sekä liikkeen luovutuksen että työnantajan uudelleenjärjestäytymisen yhteydessä työntekijöiden asemaa koskevia lukuisia asioita on kuitenkin aina selkeintä käsitellä yhteistoimintamenettelyssä.

Ehtovertailu kannattaa

Koska pelkkä työnantajan uudelleen järjestäytyminen tai liikkeen luovutus ei oikeuta muuttamaan olennaisia työsuhteen ehtoja, työntekijöiden on luottamusmiehen tai liiton avustuksella syytä käydä läpi työsopimuksen ehdot hyvissä ajoin ennen muutostilannetta ja tarkistaa, miten keskeisistä työsuhteen ehdoista, kuten palkasta, työajasta ja vuosilomista on kunkin työntekijän työsopimuksessa sovittu. Myös mahdolliset työsuhteen ehdoiksi vakiintuneet käytännöt tulee selvittää paikallisesti etukäteen.

Luottamusmiehen kannattaa työsopimusten lisäksi tutustua voimassa olevaan ja uuteen työehtosopimukseen, ja selvittää miten työehtosopimukseen perustuvat työsuhteen ehdot tulisivat työehtosopimuksen vaihtumisen myötä muuttumaan. Vertailua helpottamaan on laadittu tes-vertailutaulukko, joka löytyy SuPerin aktiivijäsensivuilta.

Työehtosopimusten välillä on merkittäviä eroja. Esimerkiksi tehtäväkohtainen palkka on kunnalla työskenneltäessä yleensä korkeampi kuin vaikkapa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Myös vuosilomat ovat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n piirissä pidemmät kuin yksityisellä sektorilla ja palkallista sairausaikaa koskevat määräykset poikkeavat selvästi toisistaan.

Siirtosopimus turvaa paremmat ehdot

Luottamusmiehen kannattaa pyrkiä neuvottelemaan työnantajan kanssa niin sanotusta siirtosopimuksesta, jolla aiemman työehtosopimuksen parempia ehtoja tai ainakin osaa niistä sovitaan noudatettavan myös työehtosopimuksen vaihtumisen jälkeen.

Kunnalta siirryttäessä luottamusmiehen on syytä neuvotella myös mahdollisten lisäeläkeosuuksien turvaamisesta siirryttäessä yksityisen yrityksen palvelukseen. Lisäksi on neuvoteltava uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä.

Yleisohjeena voidaan todeta, että palkkausjärjestelmän vaihtuessa palkka ei saa alentua, mutta myöskään tehtäväkohtaista palkkaa ei saisi siirtyä henkilökohtaiseen palkanosaan, sillä tehtävän vaativuus ei muutu.

Esimerkki – neuvottelut SOSTES:n palkkausjärjestelmään siirryttäessä:

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa SOSTES:issä on erilliset palkkasopimuksen siirtymäsäännöt, joita sovelletaan siirryttäessä noudattamaan SOSTES:in palkkausjärjestelmää. Neuvotteluissa SOSTES:in pakkausjärjestelmään siirtymisestä tulisi lähteä hakemaan oikeaa G-palkkaluokkaa läheltä työntekijöiden siirtymähetken tehtäväkohtaisia palkkoja. Usein kuntasektorilta siirryttäessä tämä tarkoittaa lähihoitajan tehtävissä G19- tai G20-palkkaluokkaa. Mahdolliset työn vaativuuteen tai henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuvat lisät maksetaan entisen käytännön mukaisesti. Mikäli siirtymähetken palkan ja työntekijälle valitun G-palkkaluokan välille jää erotetta vielä mahdollisen henkilökohtaisen tai tehtäväkohtaisen lisän vähentämisen jälkeen, maksetaan tämä erotus henkilökohtaisena palkanosana. Tätä palkanosaa kutsutaan yleensä siirtymälisäksi. Tämä palkanosa voi tulla korotuksia vastaavilta osin syödyksi työntekijän tulevien palvelusvuosikorotusten yhteydessä, jollei palkanosaa erikseen sovita säilytettäväksi.

Käy uusi työsopimus ja liitteet tarkasti läpi

Työnantajan uudelleen järjestäytyminen tai liikkeen luovutus eivät itsessään edellytä uusien työsopimusten tekemistä kesken työsuhteen.

Mikäli työnantaja tarjoaa muutostilanteessa allekirjoitettavaksi uusia työsopimuksia tai työsopimuksen liitteitä, on nämä syytä käydä luottamusmiehen avustuksella tarkasti läpi suorittaen vertailua suhteessa voimassa olevaan työsopimukseen. Uutta työsopimusta heikommilla ehdoilla ei kannata allekirjoittaa. Jos työntekijä menee itse sopimaan työehtojensa heikennyksestä, asiaan voi olla vaikea puuttua enää jälkikäteen.

Huomaathan, että jos uutta työsopimusta tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona, on tilannetta arvioitava toisin. Näissä tilanteissa suosittelemme aina olemaan yhteydessä SuPeriin lisäohjeiden saamiseksi.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 2/2018.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa