Lähihoitajaopiskelija, suuntaatko kesäksi töihin? Huomioi nämä asiat työsopimusta tehdessäsi

Nuori lähihoitajaopiskelija tai vastavalmistunut lähihoitaja – ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen, sinun on hyvä tietää muutamista perusasioista.

työsopimuksen tekeminen lähihoitaja

Työsopimus kannattaa lukea huolella läpi ennen allekirjoittamista, sillä jälkikäteen siinä mainittuja asioita on vaikea muuttaa. Kuva Ingimage.

Teksti Lakimiehet Merja Hyvärinen ja Riitta Saarikoski

Minkä ikäinen pääsee kesätöihin?

Alle 18-vuotias työntekijä on niin sanottu nuori työntekijä, jota koskevat tietyt aikuisia työntekijöitä tiukemmat normit. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

Mitä töitä nuori työntekijä saa tehdä?

Nuoria työntekijöitä koskevissa säännöksissä määritellään niin sanotut vaaralliset työt ja erityisen haitalliset työt. Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työn opastuksesta ja työn valvonnasta tulee huolehtia erityisen hyvin.

16 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä vaarallisia töitä, jos työpaikalla on huolehdittu tarpeellisin työsuojelutoimenpitein siitä, ettei työstä aiheudu terveyden vaaraa. Lisäksi asiasta tulee ennen työn aloittamista tehdä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle.

Alle 18-vuotias saa tehdä erityisen haitallisia töitä vain niin sanotuilla työssäoppimisjaksoilla tai ollessaan oppisopimuskoulutuksessa. Hoitoalalla tällaisia töitä ovat muun muassa:

 • työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään;
 • yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara;
 • psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto;
 • kuolleiden käsittely ja kuljetus.

Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, joka kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta erimielisyystilanteissa on helpompi osoittaa, mistä sopimusta tehtäessä on sovittu.

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsopimuksen keskeisistä ehdoista, mikäli työsuhde kestää yli kuukauden.

Lue työsopimus aina huolella läpi ennen sen allekirjoittamista, sillä jälkikäteen ei ole juurikaan mahdollista vaatia siitä muutettavaksi asioita, joista ette ole mielestäsi alun perin sopineet. Voit pyytää työsopimuspohjan luettavaksi etukäteen ennen kuin menet sitä allekirjoittamaan.

 

Lähihoitajan työnhaun vinkit

 

Onko työajoissa rajoitteita?

Nuoret työntekijät eivät saa tehdä yötyötä ja töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu. Toteutuneet työtunnit kannattaa aina kirjata itselleen muistiin esimerkiksi kalenteriin siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa. Pyydä myös toteutuneista työtunneista työvuorolista, jos niitä ei automaattisesti jaeta työntekijöille.

Kysy neuvoa!

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi siitä, että saat opastusta työhön, äläkä epäröi kysyä.

Suojele itseäsi

Jos työn tekeminen edellyttää suojavarustuksia – esimerkiksi hengityssuojaimia, hansikkaita tai suojavaatteita – tulee työnantajan varata ne käyttöösi. Sinun tehtäväsi on käyttää niitä.

Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkakuitti, josta tulee käydä selkeästi ilmi peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut. Tarkista aina palkkakuitti sen varmistamiseksi, että sinulle on maksettu oikein niin peruspalkka kuin kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset. Muistathan, että niin sanotun epämukavan työajan lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on aina maksettava sen päälle.

Muista, että kaikesta työstä, niin lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkakuitista, että työnantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Tarkista lomaoikeutesi

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Pääsääntö on, että vuosilomaa kertyy 31.3. mennessä alle vuoden kestäneissä työsuhteissa 2 arkipäivää kuukaudessa ja sen jälkeen 2,5 arkipäivää kuukaudessa, mikäli työpäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 14 tai keikkaluontoisessa työssä työtunteja kuukaudessa vähintään 35.

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ennätä pitää vuosilomaa, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla on oikeus lomarahaan, joka on yleensä 50 prosenttia palkasta. Lomakorvauksesta on sovittu hieman toisistaan poikkeavalla tavalla kaikissa sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Pyydä työtodistus

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä työtodistus työsuhteesi päätyttyä.  Työtodistus on tärkeä asiakirja hakiessasi myöhemmin työ- ja koulutuspaikkoja, koska sillä pystyt osoittamaan työkokemustasi.

Lähihoitajien palkat kunta-alalla

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä. Jos kesätöihin tuleva ei ole vielä valmistunut lähihoitajaksi, on hän niin sanotusti ”epäpätevä”, jolloin peruspalkasta saadaan vähentää enintään 10 prosenttia eli tehdä niin sanottu epäpätevyysvähennys. Jos lähihoitajaopiskelija on otettu oman ammattialansa työntekijän sijaiseksi kesätöihin, hänen palkkansa määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Muun kesätyöläisen palkka – koululainen tai opiskelija, jolta puuttuu alan ammattitutkinto – on 50 prosenttia KVTES:n mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta.

Lähihoitajien palkat yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla noudatetaan G-palkkaluokkia. Lähihoitajan palkat ovat G17–G20. Jos kesätyöläisen työt ovat poikkeuksellisesti näitä perustöitä olennaisesti yksinkertaisemmat tai epäitsenäisemmät tai häneltä puuttuu työn edellyttämä kelpoisuus ja hän ei sen takia voi tehdä kaikkea työhön liittyviä töitä, voi vähimmäispalkka olla G16. Perusteet pitää kertoa työntekijälle, jos tätä noudatetaan.

Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin seuraavat asiat

 • Työnantajan nimi ja liikepaikka sekä työntekijän nimi ja osoite
 • Koeaika ja sen pituus, jos siitä on nimenomaisesti sovittu
 • Työsuhteen laatu – toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 • Työntekopaikka
 • Työtehtävät
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika (Harkitse erityisen tarkkaan sellaisen työsopimuksen allekirjoittamista, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään tai jossa on kirjaus ”enintään” jokin määrätty tuntimäärä. Kyse on tällöin niin sanotusta nollasopimuksesta. Se tarkoittaa, ettet joinakin viikkoina saa ehkä lainkaan töitä.)
 • Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus
 • Irtisanomisaika, voidaan sopia myös määräaikaisissa työsuhteissa

Työsopimuksella ei saa heikentää kyseisen alan työehtosopimuksessa sovittuja palvelussuhteen vähimmäisehtoja. Kunta-alalla työskenteleviin lähihoitajiin noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), yksityisellä sosiaalipalvelualalla Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES), yksityisellä terveyspalvelualalla Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TP-TES).

Onko sinulla muita työelämään liittyviä kysymyksiä? Katso Suomen lähi- ja perushoitajaliiton lakimiesten vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Juttu on julkaistu SuPer-verkkolehdessä alun perin 3.5.2018.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa