Henkilöstömitoitus tuli voimaan, mutta voivatko siivous ja pyykkäys kuulua edelleen lähihoitajan työnkuvaan?

Henkilöstömitoitus tuli voimaan lokakuun alussa. Uudistuksen myötä siivoustyöhön ja muuhun välilliseen hoitotyöhön on varattava erilliset resurssit. Mutta voiko työnantaja edelleen vaatia hoitajia pyykkäämään? Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jaana Huhta vastaa kysymyksiin.

hoitajamitoitus välillisen työn tekeminen

Välillistä työtä ei enää oteta huomioon henkilöstömitoituksessa. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Lain mukaan henkilöstömitoituksen on oltava vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa vähintään 0,5. Jos yksikössä on jo tähän asti ollut suurempi mitoitus, voiko ”yli jäävän” osuuden käyttää välillisen hoitotyön tehtäviin?

Välillistä työtä ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa. Siihen on pääsääntöisesti varattava erillinen resurssi joko palveluntuottajan omana toimintana tai ostopalveluna.

Yksityisten palveluntuottajien saamissa luvissa hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitukseen on tähänkin asti sisältynyt vain välitön asiakastyö. Sen lisäksi on pitänyt selvittää riittävät resurssit tukipalveluja varten. Vastaava periaate on ollut myös julkisten palveluntuottajien yksiköissä. Jotkut kunnat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että ne ovat sisällyttäneet mitoitukseen myös välillisen työn osuuden. Viime kädessä valvontaviranomainen arvioi, onko yksikön henkilöstömitoitus riittävä, vaikka se ylittäisikin laissa olevan minimin.

Siivousta, pyykkihuoltoa tai muuta välillistä työtä ei enää lasketa mitoitukseen. Voivatko hoitajat nyt jättää tekemättä nämä välillisen työn tehtävät?

Välittömän ja välillisen työn erottelusta huolimatta tavoitteena on, että työt toimintayksiköissä hoidetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa työvuoroissa eri vuorokauden aikoina. Toiminnan asiakaslähtöisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaiden tilannekohtaisiin kiireellisiin tarpeisiin on siis aina vastattava siitä huolimatta, lukeutuuko tehtävä pääsäännön mukaan välittömään asiakastyöhön vai välilliseen työhön.

Palveluntuottaja ja toimintayksikössä sen johtaja tai vastuuhenkilö vastaa siitä, että työt tulevat yksikössä asianmukaisesti hoidetuksi. Tähän sisältyy myös velvoite huolehtia siitä, että toimintayksikön jokaisessa työvuorossa on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Mainos

Onko välilliselle työlle määritelty jokin mitoitus?

Yksiköiden erilaisesta asiakasrakenteesta, tiloista ja muista olosuhteista johtuen välillisen työn tehtäville ei ole säädetty numeerista mitoitusta. Näitä tehtäviä voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi ostopalveluina ja hyödyntämällä erilaisia teknologisia ratkaisuja. Toimintayksikön vastuulla on huolehtia siitä, että myös välillisen työn tehtävissä toteutuu asianmukainen osaaminen.

Toimiiko työnantaja vastoin lakia, jos se edelleen sisällyttää hoitajan työnkuvaan välilliseen työhön kuuluvia tehtäviä?

Työnantajalla on oikeus päättää, millä tavoin se järjestää välittömän asiakastyön ja välillisen työn tehtävät. Jos työnantaja lakiuudistuksen tavoitteista huolimatta päättää sisällyttää hoitajien työhön säännönmukaisesti myös välillistä työtä, on tämän työn osuus määriteltävä tehtävänkuvassa. Välilliseen työhön kuluvaa työaikaa ei lasketa henkilöstömitoitukseen ja välillinen työ on voitava erottaa henkilöstömitoitukseen laskettavasta työstä.

Valvira antaa lokakuun aikana tarkemman ohjeistuksen välillisen ja välittömän työn sisällöllisestä määrittelystä mitoituksen laskemisessa.

Mitä tehdä, jos hoitajan on edelleen pyykättävä, siivottava tai tehtävä muita välillisen työn tehtäviä?

Mikäli työnantaja linjaa, että sama henkilökunta tekee sekä välittömän asiakastyön että välillisen työn tehtäviä, on nämä tehtävät erotettava asianmukaisesti toisistaan. Lisäksi välillisen työn osuus on merkittävä työntekijöiden tehtävänkuviin. Palveluntarjoajan on myös varmistettava, että välittömään asiakastyöhön on käytettävissä asiakkaiden tarpeita vastaava resurssi kaikkina vuorokauden aikoina. Lain tarkoitus on lisätä asiakkaan kanssa tehtävän työn aikaa, parantaa palvelun laatua sekä vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tämä voidaan parhaiten saavuttaa, kun välitön asiakastyö ja välillinen työ erotetaan toisistaan ja myös välilliseen työhön varataan riittävä ja osaava resurssi.

Henkilöstömitoituksen toimeenpano edellyttää koko yksikön työprosessien sekä työnjaon ennakointia ja suunnittelua. Toimintatapoja kehittämällä voidaan varmistaa, että hoitohenkilöstön työajasta mahdollisimman suuri osa kohdentuu välittömään asiakastyöhön.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa