Suomen seuraavat neljä vuotta näyttävät superilaisten silmin lupaavilta, mutta työntäyteisiltä

Meidän on valvottava, että hallituksen hyvät lupaukset toteutuvat tekoina, sanovat SuPerin asiantuntijat.

Säätytalon portaikko

Uutta hallitusohjelmaa laadittiin Säätytalolla. Kuva: Janne Suhonen, valtioneuvoston kanslia.

Teksti Merja Suomalainen

Uusi hallitusohjelma lupaa paljon hyvää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. SuPerin asiantuntijat kommentoivat alla hallitusohjelman linjauksia.

Vanhustenhoitoa parannetaan kokonaisuutena

Yksi SuPerin tärkeimmistä hallitusohjelmatavoitteista on 0,7 minimimitoitus. Se on edellytys sille, että niin hoidettavien kuin hoitajienkin olot kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä saadaan korjattua edes siedettävälle tasolle.

Säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua.

Silja Paavola– Tämä tärkeä kirjaus osoittaa, että vuosien kova työmme alkaa kantaa hedelmää. Vielä on varmistettava, että mitoitukseen lasketaan vain hoitohenkilöstö, arvioi puheenjohtaja Silja Paavola.

Kirjauksessa mainitaan vaiheittainen muutos. Paavolan mukaan siirtymäaikaan ei ole varaa, sillä potilas- ja asiakasturvallisuus sekä myös työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi.

Hallitusohjelmassa luvataan muun muassa selkeyttää henkilöstön työnjakoa, huolehtia hoitajien osaamisesta ja jaksamisesta sekä varmistaa hyvä johtaminen.

– Meidän pitää päästä irti tukitöistä, jotta hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön. Kotihoidon resurssien vahvistaminen on myös välttämätöntä. Olemme aktiivisesti mukana antamassa panoksemme, jotta nämä tavoitteet muuttuvat teoiksi.

Hoitajamitoituksen toteuttamiseksi tarvitaan 4 500 työntekijää lisää. SuPerin laskelmien mukaan merkittävä osa vajeesta saataisiin kurottua jo pelkästään tarjoamalla kokoaikaisia työsuhteita osa-aikaisten sijaan. Lisäksi varhaiskasvatus- ja sote-alojen ulkopuolella on 10 000−20 000 koulutettua lähihoitajaa tai vastaavan koulutuksen saanutta hoitajaa. Heistä osa olisi mahdollista houkutella takaisin hoitotyöhön, mikäli työolosuhteet olisivat kunnossa.

SuPer on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka työskentelee vuoden loppuun saakka vanhuspalveluiden laadun parantamiseksi.

Lisää resursseja ammatilliseen koulutukseen

Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa erityisesti kokonaisten opiskelu päivien ja -viikkojen toteutumista sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistä tukien.

Merkittävä tekijä hoitoalan houkuttelevuudessa on koulutuksen laatu. SuPer on vaatinut karsivien soveltuvuuskokeiden ja ammatillisen koulutuksen laadun palauttamista. Soveltuvuuskokeita ei hallitusohjelmassa mainita.

Soili Nevala– Edellisen hallituksen aloittamaa työtä pitää jatkaa. Pääsykokeet pitää palauttaa karsivina ja valtakunnallisina, asiantuntija Soili Nevala vaatii.

– Jos koetta ei läpäise, henkilö tulee ohjata hänelle paremmin sopeutuviin opintoihin ja ammattiin, jossa hänellä on edellytykset selviytyä ja työllistyä.

Muutoin Nevala pitää hallitusohjelmaa varsin positiivisena.

– On oikein, että rahoitusta luvataan lisätä, sillä ilman sitä muutosta ei tapahdu. Mikään väliaikainen ratkaisu ei riitä. Koulutuksen tilanne pitää katsoa ja taso palauttaa. Digitalisaatio on hyvä väline, mutta ei ratkaisukeino.

SuPerin keväisessä selvityksessä kävi ilmi, että ammatillisen koulutuksen uudistus näkyy haasteina työpaikoilla.

– Teoriaopetusta on liian vähän, mikä tarkoittaa, että työelämään lähetetään opiskelijoita liian ohkaisen tiedon varassa. Jopa niin, että petauksia ja pesuja ei ole käsitelty lähikoulutuksessa ollenkaan. Opettajilla on liian vähän resurssia käytettävissä työpaikalla opiskelevien ohjaukseen. Ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Vaikka opiskelijat tekevät itsenäisesti, täytyy heidän tekemisiään ohjata ja arvioida.

Varhaiskasvatukseen pienemmät ryhmäkoot

Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).

Nyt toteutettavan suhdelukumuutoksen lisäksi SuPer on vaatinut, että pienten lasten ryhmissä kaksi kasvattajaa kolmesta olisi lastenhoitajia.

Johanna Pérez− Jatkamme työtä lastenhoitajien tehtävien painottamiseksi alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Se on tärkeää siksikin, että varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa jo nyt. Lisäksi pienimpien lasten kohdalla työn hoidollisuus on pääasiassa, sillä lastenhoitajilla on taitoa toimia lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti myös hoitotilanteissa. On hienoa, että jokainen lapsi pääsee kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piiriin, se vähentää lapsen taustasta johtuvaa eriarvoisuutta, asiantuntija Johanna Peréz sanoo.

Hallitusohjelmassa ei luvattu poistaa varhaiskasvatuslain pykälää 36, joka sallii alituksen henkilöstömitoituksessa. Laki kuitenkin avataan ja vaikuttamisen mahdollisuus on olemassa.

− Jos et ole vielä allekirjoittanut kansalaisaloitetta suhdeluvuista, tee se nyt!

Kohti palkkatasa-arvoa

Palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

SuPerin ja Tehyn #kohtitasaarvoa-kampanjassa esitetään vuosille 2019−2029 konkreettista ohjelmaa, jolla saavutetaan palkkatasa-arvo sekä varmistetaan työvoiman saatavuus ja pysyvyys.

Anne Sainila-Vaarno− On upeaa, että samapalkkaisuus on huomioitu hallitusohjelmassa aiempaa konkreettisemmin. Tavoitteen toteutuminen edellyttää valtiolta saatavaa tukea. Odotamme hallitukselta konkreettisia tekoja. Olemme esittäneet, että seuraavan kymmenen vuoden ajan superilaisten alojen palkkoja korotetaan niin sanotun yleisen linjan lisäksi 1,8 prosenttia, jotta naisten ja miesten välinen palkkaero saataisiin tasattua, edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno sanoo.

Raskaussyrjintä on edelleen yleistä naisvaltaisilla aloilla, SuPerin edunvalvonnassa se tiedetään.

− Vaikka syrjintä on jo nykyisin kiellettyä, lainsäädäntöä on tältäkin osin syytä kiristää.

Hallitusohjelma hyvinvointivaltion puolella

Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat hyvinvointia – luottamusta siihen, että jokaisesta pidetään huolta, kun omat voimat eivät riitä.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman voi sanoa olevan hyvinvointivaltion puolella. Se näkyy esimerkiksi siinä, että työnhakijoille halutaan tarjota tukea kepin sijaan ja työelämää kehitetään kolmikantaisesti eli yhdessä ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa.

Perheitä tuetaan. Hallitusohjelmassa on parannuksia myös vammaispalveluihin: huomiota on kiinnitetty palvelujen oikea-aikaisuuteen ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Henkilökohtaista budjetointia pilotoidaan.

Hallitus sitoutuu kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan.

Jussi Salo− Superilaisten kannalta merkittävä on kirjaus, jossa yhdistetään päästövähennykset sosiaaliseen ja alueelliseen oikeudenmukaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi polttoaineen verotus ei koidu esteeksi asua ja työskennellä julkisen liikenteen ulottumattomissa, kehittämisjohtaja Jussi Salo toteaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”

”Tällä kertaa myös me pääsimme mukaan!” SuPerin varhaiskasvatus lakkoilee läpi Suomen