Lähihoitaja, onko toiveena raskaus? Katso raskaana olevan hoitajan muistilista

Kun tulossa on iloinen perhetapahtuma, on työntekijän hyvä selvittää oikeutensa ja velvollisuutensa.

lähihoitaja raskaus

Raskaana olevalla ei ole työnhakutilanteessa velvollisuutta kertoa työnantajalle raskaudesta. Kuva: Mostphotos

Teksti Outi Perkiömäki, SuPerin lakimies

Raskaudesta ilmoittaminen

Raskaana olevan työntekijän tulee ilmoittaa äitiysvapaasta työnantajalleen viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Poikkeuksen säännöstä tekevät työt, joissa työ saattaa aiheuttaa terveysriskin työntekijän raskaudelle. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle, jos työssä käytetään tai esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Tällaisessa työssä työskentelevän on ilmoitettava raskaudestaan työnantajalle tai työterveyshuoltoon. Raskaudesta on tällöin syytä ilmoittaa raskauden havaitsemisen jälkeen, jotta työnantaja voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja varmistaa raskaana olevan työntekijän turvalliset työskentelyolosuhteet.

Jos vaaratekijää ei työssä tai työolosuhteissa voi poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään raskaana oleva työntekijä muihin hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. Jos työnantaja ei pysty järjestämään muuta työtä raskaana olevalle, voi työntekijällä olla oikeus erityisäitiysrahaan.

Mainos

Yötyö

EU:n raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta koskevan direktiivin mukaan raskaana olevaa työntekijää ei voi velvoittaa tekemään yötyötä. Myös työturvallisuuslaki määrää, että yötyötä tekevälle työntekijälle on tarvittaessa tietyin edellytyksin järjestettävä mahdollisuus työtehtävien vaihtamiseen tai siirtymiseen päivätyöhön.

Lepotilat

Raskaana olevilla työntekijöillä on työturvallisuuslain mukaan tarvittaessa oltava mahdollisuus mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan paikkaan lepäämään.

Lääketieteelliset tutkimukset raskauden aikana

Raskaana olevalla työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus käydä ilman ansionmenetystä synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa, jos tutkimuksia ei voida suorittaa työajan ulkopuolella. Lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi lääkärintarkastuksia ja neuvolakäyntejä.

Raskaudenaikaiset lääkärintarkastukset ja neuvolakäynnit tulee pyrkiä järjestämään työntekijän vapaa-ajalla. Se miten käyntien järjestäminen työntekijän vapaa-ajalla käytännössä onnistuu, riippuu osittain työntekijän työaikamuodosta. Jos työntekijä ei saa järjestymään esimerkiksi neuvolakäyntiä työajan ulkopuolelle, on hänellä oikeus mennä neuvolakäynnille työvuoron aikana eikä sen tule vaikuttaa maksettavaan palkkaan. Työnantajalle tulee ilmoittaa käynneistä hyvissä ajoin. Tarkasta omasta työehtosopimuksestasi poissaolojen tarkemmat ehdot.

Työnhaku raskaana ollessa

Raskaana olevalla ei ole työnhakutilanteessa velvollisuutta kertoa työnantajalle raskaudesta, vanhemmuudesta tai perheenperustamissuunnitelmista eikä työnantaja saa niistä myöskään kysyä. Työntekijän raskaus ei saa vaikuttaa työhönottopäätökseen.

Tehostettu irtisanomissuoja

Raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia. Myöskään perhevapaalle aikovaa tai perhevapaalla olevaa työntekijää ei saa irtisanoa perhevapaan käyttämisen perusteella.

Jos työnantaja irtisanoo raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän, katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaasta, jollei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Perhevapaalla oleva voidaan irtisanoa perhevapaan aikana taloudellisista ja tuotannollisista syistä vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Syrjintä raskauden tai perhevapaan perusteella

Työnantajan tulee työsopimuslain mukaan kohdella työntekijöitään tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Syrjinnällä tarkoitetaan esimerkiksi eriarvoiseen asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä työelämässä, jos työnantaja päättää palvelusuhteen työntekijän sukupuolen perusteella tai työhön ottaessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan.

Työnantaja syyllistyy tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään silloin, jos hän jättää uusimatta työntekijän määräaikaisen työsopimuksen tai rajoittaa sen kestoa raskauden tai perhevapaan takia. Kiellettyä syrjintää on rajoittaa määräaikainen palvelussuhde kestämään vain perhevapaan alkuun tilanteessa, jossa työnantajalla on edelleen samankaltaista määräaikaista työtä tarjolla.

Työnantaja ei voi myöskään jättää uusimatta raskaana tai perhevapaalla olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta uudella määräaikaisella työsopimuksella, mikäli määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Raskaana olevan sijaisen sijaisuusaikaa ei saa rajoittaa tai jättää määräaikaista työsopimusta uusimatta sijaisen äitiyslomalle jäämisen mukaan, vaikka työsuhteen jatkaminen edellyttäisi sitä, että tarvitaan sijaisen sijainen. Työntekijää ei saa syrjiä raskauden tai perhevapaan takia tehtävien jaossa, palkkauksessa tai koulutuksiin valittaessa. Myös raskauden johdosta tehty koeaikapurku on syrjintää.

Jos esimerkiksi raskaana tai perhevapaalla olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei tämän pyynnöstä huolimatta jatketa, tulee työnantajan pystyä osoittamaan, että menettely on johtunut hyväksyttävästä syystä. Muussa tapauksessa työnantajan katsotaan syyllistyneen tasa-arvolain mukaiseen syrjintään. Jos epäilet tulleesi syrjityksi raskauden tai perhevapaan takia, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa suoraan SuPerin edunvalvontayksikköön.

Toimeentulo perhevapaalla

Työnantajalla ei työsopimuslain mukaan ole velvollisuutta maksaa perhevapaiden ajalta palkkaa. Raskaana olevalla työntekijällä voi työehtosopimuksen perusteella kuitenkin olla oikeus saada äitiysvapaan ajalta palkkaa. Esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan äitiysvapaan alusta lukien työsuhteen kestäessä varsinaista säännöllistä palkkaa 72 arkipäivältä edellyttäen, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta. Tarkasta omasta työehtosopimuksestasi maksaako työnantaja sinulle palkkaa äitiysvapaan ajalta ja millä edellytyksillä.

Jos työnantaja ei maksa työntekijälle äitiysvapaan ajalta palkkaa tai työehtosopimuksen mukainen palkallinen jakso on päättynyt, Kela maksaa äitiysvapaan ajalta äitiysrahaa ja sen jälkeen vanhempainrahaa. Muista hakea Kelasta äitiysrahaa viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa! Mikäli saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.

SuPerin jäsenyys on maksuton perhevapaiden aikana

SuPerin jäsenyys on maksuton äitiys- ja vanhempainvapaan sekä hoitovapaan aikana. Kun jäät perhevapaalle, muista ilmoittaa siitä Oma SuPer -jäsenpalvelussa. SuPerin jäsenyyttä kannattaa jatkaa myös perhevapaiden aikana, sillä näin voit edelleen hyödyntää SuPerin kattavat jäsenedut.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 10/2020. Juttu päivitetty verkkoa varten ja lisätty kohta maksuttomasta jäsenyydestä perhevapaiden aikana.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa